Ravnatelj Glasbene šole Risto Savin Žalec je na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole (Ur. List RS, št. 44/2001) (v nadaljevanju »pravilnika«) in 31.a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/13) sprejel
 
HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE RISTO SAVIN ŽALEC
 
 
Splošna določba
 
1.            člen
 
Hišni red ureja varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo, hranjenje garderobe, način obveščanja učencev  ter določa obvezna pravila ravnanja v prostorih Glasbene šole Risto Savin Žalec (v nadaljevanju: glasbena šola)  za učence, njihove starše,  zaposlene ter obiskovalce ali druge uporabnike.
 
Priprava na pouk
 
2.            člen
 
Učenci morajo priti k pouku toliko prej, da se lahko  pripravijo na pouk. Na pouk lahko mirno počakajo v garderobi, na hodniku, ali v učilnici za individualni pouk, če se s tem strinja učitelj ali učiteljica.
 
3.            člen
 
Učenci odložijo oblačila in obutev v garderobi, kjer obujejo copate. Mokre dežnike postavijo v za to namenjeno košaro pri vhodu.
 
4.            člen
 
Zaradi zagotavljanja  nemotenega poteka  pedagoškega procesa  na hodnikih, v garderobi ali drugih skupnih prostorih  glasbene šole niso  dovoljeni tekanje, vpitje ali druge oblike neprimernega ali motečega vedenja.
 
Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev, delavcev šole in obiskovalcev ter osebnih ter šolskih stvari.
 
5.            člen
 
Zaradi narave dela na šoli ni organiziranega dežurstva. Varovanje glasbene šole je urejeno s slikovnim snemanjem  v avli in okolici šole, alarmom in protipožarno signalizacijo.
 
6.            člen
 
Predmete večjih vrednosti je prepovedano puščati v garderobi brez nadzora. Za poškodbe in kraje šola ne odgovarja.
Učenci naj imajo na  osebnih predmetih napisana imena, ali pa naj za  njihove stvari poskrbijo njihovi starši oziroma skrbniki.
 
7.            člen
 
Učilnica, v kateri ne poteka pouk, mora biti  zaklenjena. Vadenje instrumenta v učilnici mora potekati v skladu z urnikom, ki ga je učitelj dolžan vpisati v glasbeno beležko ter  sporočiti vodstvu šole. V urniku mora biti določeno:  ime in priimek učenca, uro vadbe in številko učilnice.
 
Učenec prejme ključ  učilnice za vadenje  v zbornici, kamor ga po končanem vadenju tudi vrne.
 
8.            člen
 
Ob večernih prireditvah poskrbi za red, disciplino in varnost na šoli organizator prireditve. Če je organizator prireditve najemnik dvorane, mora biti prisotna tudi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj glasbene šole.
 
9.            člen
 
Učenci, njihovi starši, zaposleni,  ter obiskovalci ali drugi uporabniki  so dolžni skrbno ravnati s šolskim inventarjem.
 
10.          člen
 
Učenci, njihovi starši, zaposleni in drugi uporabniki so dolžni do souporabnikov šole izkazovati spoštljiv odnos in primerno vedenje.
 
11.          člen
 
V glasbeno šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, alkohola ali drog.  Učenci na podlagi pravilnika s takšnim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle se izvede postopek prijave ustreznim organom.
 
Vstop z rolerji ni dovoljen.
 
V šoli in njeni okolici je prepovedano kajenje.

12.          člen
 
Prepovedano je vsakršno spolno, fizično ali psihično nasilje nad učenci ali drugimi osebami.  Učenci, delavci šole in drugi obiskovalci, morajo o tem takoj obvestiti ravnatelja, drugega učitelja ali drugo na šoli zaposleno  osebo. Učenci na podlagi pravilnika s takšnim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom.
 
13.          člen
 
Učenci in obiskovalci morajo upoštevati hišni red in se ravnati po navodilih strokovnih in drugih delavcev šole. Na tak način lahko šola zagotovi učencem varnost. Učence in obiskovalce na previdnost opozarjajo vsi zaposleni v šoli.
 
Uporaba mobilnih telefonov
 
14.          člen
 
-              V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana.
-              Mobilni telefonski aparat je potrebno ob vstopu v šolo obvezno izklopiti, ponovni vklop telefona je dovoljen šele ob izstopu iz šole.
-              V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa sklepa, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
-              Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na nastopih, intenzivnih vajah in kakršnihkoli drugih dejavnostih šole), mu ga učitelj začasno odvzame.
-              Učitelj lahko učencu odvzame mobilni telefon tudi, če ga uporablja na hodniku, toaletnih prostorih, garderobah ali drugih prostorih šole (npr. če nedovoljeno slika, snema ali predvaja neprimerne vsebine itd.). Odvzeti mobilni telefon učitelj preda v tajništvo. Mobilni telefon lahko prevzamejo učenčevi starši oziroma skrbniki. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj poleg telefona obvezno priloži tudi zapisnik.
-              Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. Nepooblaščeno snemanje predstavlja kaznivo dejanje, zato bomo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.
-              V primeru nujnega telefonskega klica domov, se učenec o tem lahko dogovori z učiteljem, klic opravi v tajništvu šole ali izven šole.
-              Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
 
Uporaba različnih snemalnih naprav
 
15.          člen
 
-              V šoli je prepovedana uporaba vseh naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in/ali video snemanje šolskih prireditev, šolskih prostorov, zaposlenih v šoli, obiskovalcev ali učencev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
-              Enake omejitve kot v prvem odstavku tega člena veljajo tudi za fotografiranje v šoli.
-              Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda, zakonskih določil in predpisov o varstvu osebnih podatkov, zoper kršitelja pa bomo ustrezno ukrepali.
 
Obveščanje učencev
 
16.          člen
 
O odsotnosti učencev morajo starši oz. skrbniki pisno, lahko tudi telefonsko, v kolikor istovetnost odgovorne osebe za mladoletno osebo ni sporna, obvestiti učitelje in šolo v skladu s pravilnikom. V primeru telefonskega obveščanja se v času, ko ni pouka, v zbornici učiteljem pusti pisno obvestilo kdo je klical, za koga je bilo klicano in kdaj je predvidena odsotnost.
 
17.          člen
 
V primeru nepredvidene opravičene odsotnosti učitelja v času pouka, šola obvesti učence z obvestilom na učilnici, elektronsko pošto, SMS sporočilom ali s pomočjo telefona.
 
Ob predvideni odsotnosti učitelja, šola poskrbi za nadomestnega učitelja.
 
18.          člen
 
O pouku, nastopih, vajah in drugih aktivnostih, ki potekajo izven urnikov rednega pouka, se učence obvešča prek Glasbene beležke, reklamnih letakov, obvestila pa so razobešena tudi na oglasni deski šole v pritličju ali na vratih učilnic. Glede na Letni delovni načrt, so datumi predvidenih aktivnosti objavljeni tudi na spletnih straneh šole.
 
19.          člen
 
Urniki individualnega pouka so dosegljivi v zbornici ali pri posameznem učitelju. Časovni razpored skupinskega pouka je objavljen na začetku šolskega leta na oglasni deski, v zbornici, v šolski publikaciji in na spletnih straneh šole.
 
20.          člen
 
Hišni red stopi v veljavo z dnem objave na oglasni deski  ali spletni strani glasbene šole.
 
 
 
 
Žalec, 01. 09. 2015                                                                                          Ravnatelj; mag. Gorazd Kozmus