Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakona o javnih uslužbencih in  Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ga je sprejel  minister za pravosodje (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 – popr.) izdajam ravnatelj Glasbene šole Risto Savin Žalec
PRAVILNIK
o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev Glasbene šole Risto Savin Žalec (v nadaljevanju šole), ki opravljajo javne naloge, glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem javne službe, način razpolaganja s temi darili, način vodenja seznama tako prejetih daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi s tem.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo za potrebe tega pravilnika naslednji pomen:
 1. darilo je stvar, pravica, storitev ali druga korist, ki jo je mogoče finančno ovrednotiti,
 2. protokolarna darila so darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah,
 3. priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.), njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila,
 4. darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 50 eurov,
 5. vrednost darila je tržna cena darila oziroma razlika med tržno in plačano ceno darila,
 6. seznam daril je po časovnem zaporedju vodena zbirka obrazcev za evidentiranje prejetega darila javnega uslužbenca ali njenega družinskega člana,
 7. opravljanje dela je opravljanje funkcije, nalog in izvrševanje pooblastil na podlagi položaja osebe v subjektu javnega sektorja,
 8. darilo, ki lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog, pristojnosti ali pooblastil javnega uslužbenca, je predvsem darilo:
 • ki je bilo dano v kratkem časovnem obdobju pred ali po odločitvi subjekta javnega sektorja, s katero je ta odločil o pravici ali obveznosti darovalca ali njegovih družinskih članov ali
 • katerega vrsta, oblika ali vrednost znatno odstopa od okoliščin izročitve darila ali
 • podarjeno s strani darovalca, ki ima s subjektom javnega sektorja poslovne stike ali jih šele vzpostavlja,
 1. prejemnik je uradna oseba ali njen družinski član, ki ji je ponujeno ali dano darilo; prejemnik je tudi oseba, ki je darilo sprejela v imenu subjekta javnega sektorja ali njen družinski član,
 2. darovalec je pravna ali fizična oseba, ki ponudi ali da darilo,
 3. Uporabljen izraz javni uslužbenec, ravnatelj šole in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi za moške in ženske.
II. PREPOVEDI IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL
3. člen
(1) Prejemnik ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem dela, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti.
(2) Prejemnik ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem dela:
 • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
 • če je to prepovedano z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
 • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni ter kartice in drage kovine,
 • če darilo lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje dela javnega uslužbenca.
(3) Darilo iz prejšnjega odstavka ne postane last prejemnika in ga je potrebno zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi.
(4) Prepovedi in omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi v primerih, če se darilo v zvezi z opravljanjem dela prejemnika izroči njegovim družinskim članom, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(5) Za darilo v zvezi z opravljanjem dela se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice, promocijski material in drugi predmeti podobne narave).
(6) Ob upoštevanju zakonskih prepovedi in omejitev za prepovedano darilo v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin iz 3. točke drugega odstavke tega člena ne šteje darilo, kadar je prevladujoč namen darila njegova spominska, zgodovinska ali podobna simbolna vrednost.
III. RAVNANJE V PRIMERU SPREJEMA DARILA
4. člen
(1) Prejemnik mora v primeru sprejema darila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga izpolnjenega izročiti poslovni sekretarki šole. Prejemnik obrazca ne izpolni v primeru prejema darila zanemarljive vrednosti.
(2) Prejemnik mora v obrazec vpisati naslednje podatke:
 • svoje ime in priimek in delo, ki ga opravlja,
 • ime, priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa,
 • datum sprejema darila,
 • podatek o tem, ali je darilo prejel družinski član,
 • navedbo, ali gre za protokolarno ali priložnostno darilo,
 • vrsto in vrednost darila ter navedbo, na kakšen način se je določila vrednost darila,
 • razloge za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je darilo dano,
 • način izročitve darila (npr. osebno, po pošti),
 • navedbo, ali je darilo postalo last prejemnika ali subjekta javnega sektorja, v katerem prejemnik opravlja delo,
 • datum izpolnitve obrazca,
 • podpis prejemnika.
(3) Če darilo sprejme družinski član javnega uslužbenca, je javni uslužbenec dolžan izpolniti obrazec in ga izročiti poslovni sekretarki, ki je zadolžena za vodenje seznama.
(4) V seznam daril se ne vpisujejo darila zanemarljive vrednosti.
(5) Protokolarna darila in priložnostna darila, ki postanejo last glasbene šole, ter darila, ki jih prejemnik ni upravičen obdržati, mora prejemnik takoj po prejemu, oziroma takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izročiti poslovni sekretarki.
(6) O izročitvi obrazca o evidentiranju prejetega darila ali izročitvi darila glasbeni šoli, se prejemniku na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.
(7) Poslovna sekretarka v obrazec vpiše tudi način evidentiranja in uporabe oziroma hrambe darila, če je darilo postalo last subjekta javnega sektorja, v katerem prejemnik opravlja delo.
(8) Obrazci za evidentiranje prejetih daril in potrdila o prejetih darilih se izpolnijo in hranijo v elektronski obliki.
5. člen
(1) Če darovalec prejemniku ne poda potrebnih podatkov oziroma so podatki očitno neresnični in ne izhajajo iz okoliščin izročitve darila, mora prejemnik zavrniti sprejem takega darila. V primeru prejema takšnega darila po pošti, se ga vrne pošiljatelju, če je znan, če pošiljatelj ni znan, darilo postane last glasbene šole.
(2) Če prejemnik dvomi v resničnost podatkov iz prejšnjega odstavka, ali dvomi v resničnost navedene vrednosti darila, ki jih je pridobil od darovalca, vrednost darila oceni skladno z 8. členom tega pravilnika.
(3) Če prejemnik po sprejemu darila ugotovi, da so podatki iz prvega odstavka tega člena neresnični, pa ne gre za priložnostno darilo manjše vrednosti, ravna v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena.
6. člen
(1) Poslovna sekretarka opremi izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika z zaporedno številko in ga vloži v seznam daril.
(2) Poslovna sekretarka poskrbi, da se darilo, ki je postalo last subjekta javnega sektorja, evidentira v ustrezni evidenci in poskrbi za pravilno uporabo, hrambo in morebitno zavarovanje tega darila.
(3) V primeru dvoma glede vrednosti darila, vrste ali narave obdaritve, prejemnik o prejemu darila obvesti poslovno sekretarko. Če vrednosti darila ne določi prejemnik, to stori oseba, ki vodi seznam daril, skladno z 8. členom tega pravilnika.
7. člen
(1) Pri ocenjevanju vrednosti daril se upošteva tržna cena darila. Če je darilo takšno, da njegove vrednosti ni mogoče določiti glede na tržne cene, se vrednost določi po laični oceni poslovne sekretarke, ki vodi seznam daril, upoštevaje cene istovrstnih oziroma primerljivih stvari, pravic, storitev ali drugih koristi.
(2) Če je darilo umetniško delo ali stvar, ki predstavlja zgodovinsko vrednost ali drugo vrednost, ki se je ne da oceniti po tržnih merilih, se vrednost darila določi na podlagi ocene strokovnjaka za ocenjevanje vrednosti.
IV. RAZPOLAGANJE Z DARILI
8. člen
(1) Način razpolaganja z darilom, ki je postalo last glasbene šole, določi ravnatelj šole. Če je darilo sprejel ravnatelj, način razpolaganja z darilom določi njegov namestnik ali oseba, ki jo za to pooblasti.
(2) Če se po prejemu darila, ki je postalo last glasbene šole ugotovi, da glede na svoje lastnosti ni primerno za uporabo ali hrambo (npr. pokvarljivo blago), se ga, če je to mogoče, uporabi za reprezentanco, ali pa se darilo odstopi organizaciji, ki je pooblaščena za proizvodnjo ali promet s takšnimi stvarmi ali humanitarni organizaciji. Enako se postopa v primeru, ko darovalec pri darilu vztraja, razen ko prejemnik darila ne sme sprejeti na podlagi drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) O predaji darila iz prejšnjega odstavka se izda potrdilo. Potrdilo se vloži v seznam daril glasbene šole. Potrdilo se izda v elektronski obliki.
9. člen
Če prejemnik prejme darilo po pošti ali na drug posreden način, to dejstvo navede v obrazcu za evidentiranje prejetega darila iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika. V tem primeru v obrazec vpiše podatke, ki so mu ob prejemu darila znani.
10. člen
Če je prejemniku ponujeno darilo v zvezi z opravljanjem dela v obliki storitve, pa ne gre za darilo manjše vrednosti, prejemnik tovrstne storitve ne sme sprejeti.
V. VODENJE SEZNAMA DARIL
11. člen
(1) Seznam daril predstavljajo z zaporedno številko označeni in po časovnem zaporedju vodeni izpolnjeni obrazci za evidentiranje prejetega darila prejemnika in potrdila o prevzemu daril iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(2) Seznami daril v glasbeni šoli se v elektronski obliki vodijo za časovno obdobje koledarskega leta in se hranijo pet let od zaključka leta, v katerem so nastali.
(3) Uradna oseba ima pravico do vpogleda v seznam daril glede podatkov, ki se nanašajo nanjo.
12. člen
(1) Za vodenje seznama daril je zadolžena poslovna sekretarka.
 (3) Če poslovna sekretarka dvomi v resničnost podatkov ali ugotovi da je prišlo do kršitve pri posredovanju podatkov, ki se vpisujejo v seznam daril, v okviru možnosti ugotovi, ali so navedeni podatki resnični. Če ugotovi, da so podatki iz obrazca neresnični, oziroma da ne gre za priložnostno darilo manjše vrednosti, mora o tem obvestiti prejemnika in ravnatelja.
VI. POROČANJE KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
13. člen
Seznam daril se najkasneje do 31. marca za preteklo leto prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, posreduje KPK.
VII. NADZOR
14. člen
(1) Notranji nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja ravnatelj. Za nadzor lahko pooblasti tudi drugo osebo.
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski v zbornici Glasbene šole »Risto Savin Žalec.

Mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj
Objavljeno na oglasni deski šole, dne 3.1.2022.