9. marec 2020
Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času širjenja koronavirusa


Na podlagi Okrožnic MIZŠ z dne 24.2.2020 in 26.2.2020, Objavljenih informacij in priporočil za ukrepanje ob koronavirusu na spletni strani NIJZ, je ravnatelj sprejel naslednji

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V ČASU ŠIRJENJA KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2)
v Glasbeni šoli Risto Savin Žalec

1. NAMEN NAČRTA

1. člen
Zavod je pripravil načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v času širjenja koronavirusa in zmanjšanja negativnega vpliva tveganj in motenj delovnega procesa, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno delo zavoda. Načrt zajema predvsem naslednja področja ukrepov:
• potek delovnega procesa in kadrovske vire, ki jih lahko zavod zagotovi za zmanjšanje in obvladovanja tveganj ob širjenju koronavirusa;
• vzpostavitev ustrezne zunanje in notranje komunikacije in obveščanja učencev, zaposlenih, staršev, javnosti;
• zagotovitev zaščitnih ukrepov za večjo zdravstveno varnost učencev in zaposlenih;
• postopke razkuževanj prostorov, dezinfekcije, zaščitnih ukrepov;
• ukrepe osamitve obolelih oseb, potek evakuacije, obveščanja pristojnih služb;
• ter drugi ukrepi in ravnanja za obvladovanje tveganj.

2.člen
Sprejem ustreznih ukrepov in pravočasno načrtovanje omogoča, da ima zavod predvidene vse potrebne informacije, navodila in ukrepe za delo v kriznih okoliščinah, ob pojavljanju in širjenju koronavirusa v zavodu.

3.člen
Pravne podlage za pripravo načrta so:
• Korona virus (SARS-CoV-2) - ključne informacije in navodila za javnost NIJZ;
• Okrožnice MIZŠ z dne 24.2.2020 in nadaljnje;.
• Razna priporočila in pojasnila pristojnih služb.

2. VODENJE, KOORDINACIJA, KOMUNIKACIJA, LOGISTIKA, IZVAJANJE NAČRTA

2.1. Zagotavljanje ključnih oseb zavoda in potrebna znanja za zagotavljanje delovanja javnega zavoda v danih okoliščinah

4.člen
Imenovano delovno-koordinacijsko skupino zavoda, ki koordinira izvajanje načrta za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja in širjenja koronavirusa, sestavljajo naslednji člani, ki so delavci zavoda in sicer:

Glavna odgovorna oseba: mag. Gorazd Kozmus, ravnatelj
- Maja Keblič; knjiznica@gszalec.si
- Irena Kralj; irena.kralj@gszalec.si
- Nina Fajfar Baša; nina.fajfar-basa@gszalec.si
- Tanja Miklavc; tanja.miklavc@gszalec.si
- Mateja Žnidar; mateja.znidar@gszalec.si

5.člen
Imenovana koordinacijska skupina, je zadolžena za razpored zadolžitev in razdelitev nalog med člani skupine, predvsem pa skrbi za:
• koordinacijo, določanje in dolžino izvajanja potrebnih ukrepov;
• nabor potrebnih ukrepov in izvajanje le teh;
• sprotno dopolnjevanje in spremembo načrta;
• da se izvaja protokol razkuževanja rok, opreme;
• spremlja razna obvestila pristojnih služb, navodila zunanjih institucij in stanje nasploh;
• spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih;
• posredovanje vseh informacij učencem, zaposlenim, staršem, zunanjim institucijam in drugim.
Odgovorna oseba zavoda ima nalogo, da nadzira delo koordinacijske skupine in spremlja dogajanje v državi, lokalnem okolju in nasploh.

2.2. Potek delovnega procesa in konkretni ukrepi

6.člen
Za zagotavljanje kontinuitete dela v zavodu in nemoteno delovanje vseh procesov, je potrebno zagotoviti zadostno število strokovnih delavcev, da se lahko nemoteno izvaja pouk ali druge oblike dela. V primeru manjšega, še obvladljivega števila obolelih zaposlenih, se le ti nadomestijo z drugimi zaposlenimi znotraj zavoda, pri katerih ni znakov obolenja. V teh primerih se oddelki enakih glasbil ali posamezni razredi nauka o glasbi združujejo ali organizirajo v manjše skupine in na ta način se zagotovi nemoten potek dela.
V primerih, kadar zboli večje število zaposlenih, ki jih ni mogoče nadomestiti z zaposlenimi znotraj zavoda, se zboleli delavci nadomestijo skladno z zakonskimi določili na podlagi ustreznih soglasij MIZŠ.
V primeru, da zboli odgovorna oseba zavoda, ki je nadzornik in spremlja delo koordinatorske skupine za izvajanja načrta, se nemudoma pooblasti drugo osebo znotraj zavoda, ki prevzame te naloge, ali nadomesti član koordinacijske skupine, skratka potrebno je nenehno prilagajanje glede na situacijo.

7.člen
Konkretni ukrepi ob širjenju koronavirusa v razredih oziroma oddelkih:
• Postopek zmanjševanja in ukinitve določenih aktivnosti pri pouku in drugih oblikah dela se izvaja na način, da učitelj opusti določena opravila, ki niso nujna in zmanjša obseg dela, kot je npr. uvedba fleksibilnejšega delovnega in učnega procesa ali skrajševanja delovnega časa zaposlenih, ali skrajšan urnik vzgojno-izobraževalnega dela.
• Opustitev določenih aktivnosti ali metod dela in s tem preprečitev širjenje virusa med učenci pri aktivnostih, kjer prihaja do tesnejših stikov med učenci.
• Po potrebi se prične z izvajanjem alternativnih postopkov vzgojno-izobraževalnega dela, kot so delo v malih skupinah, delo v dvojicah, individualno delo...
• Odpovejo se razne dejavnosti, ki so bile načrtovane v skladu z Letnim delovnim načrtom zavoda, kot so tekmovanja, koncerti, intenzivne vaje… Le te se prestavi za nedoločen čas, ko prenehajo razlogi za takšno odpoved.
• Delovni proces in proces vzgojno-izobraževalnega dela, se lahko prestavi na drugo lokacijo kot je matična šola ali dislocirani oddelek ali v druge primerne objekte v lokalni skupnosti, ter se na ta način učence in zaposlene umakne iz morebitne ogrožene lokacije.
• Ukinejo ali zmanjšajo se neposredni stiki med večjim številom oseb v zavodu, začasno se ukinejo učiteljski zbori, seje sveta zavoda, oddelčni in roditeljski sestanki, govorilne ure, drugi sestanki ali zborovanja, koncerti, nastopi...
• Zaposlenim se omogoči nemotena dostopnost do zdravstvene oskrbe, torej obisk osebnega zdravnika ali nujne medicinske pomoči, ki jo morebiti potrebujejo v času okužbe ali širjenja koronavirusa.
• V primeru, ko ni mogoče, ali ne bi bilo mogoče preprečiti širjenja okužbe s koronavirusom med učenci ali zaposlenimi in nobeni ukrepi niso dovolj ali ne bi bili dovolj uspešni in ustrezni, se odredi zaprtje zavoda, vse dokler ne nastopijo okoliščine, ko se ponovno vzpostavi možnost uvedbe delovnega procesa.
V vsakem trenutku ima šola oziroma vsak zaposleni možnost, da izbere nov ukrep, za katerega meni, da je v dani situaciji potreben in pomemben in ima pri tem vsa pooblastila ravnatelja in koordinacijske skupine in je pri svojih odločitvah avtonomen.
Strokovni delavec ima v vsakem trenutku možnost obveščati koordinacijsko skupino preko vodje skupine v vsakem trenutku preko e-šole ali osebno.

8.člen
Ocena in zaščita ogroženosti zaposlenih za delavce, ki ostajajo_na delovnih mestih
Konkretno oceno ogroženosti zaposlenih, ki ostajajo na svojih delovnih mestih sprejme ravnatelj oziroma pooblaščena oseba zavoda in z njo seznani vse zaposlene zavoda. Izvajajo se predvsem naslednji ukrepi:
1. Delavci ostajajo na svojih delovnih mestih in nadaljujejo s svojim delom na način, ki je v danih okoliščinah najustreznejši;
2. Delavci ne odhajajo na službene poti, izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja, tekmovanja ali druge oblike efektivnega dela;
3. Delavci, ki kažejo znake obolelosti ostajajo doma in so dolžni ravnati samozaščitno in odgovorno do družbe (tako kot tisti, ki še niso oboleli), ter takoj poiskati pomoč zdravnika;
4. Delavcem, ki so na delovnem mestu in nenadoma kažejo znake obolelosti, se odredi takojšnja izolacija v za to določen prostor v zavodu. Izolacijo odredi koordinacijska skupina, vodja skupine ali posamezen član, ravnatelj ali za to pooblaščeni delavec.
5. Informiranje pristojnih služb - nujna medicinska pomoč, glede stanja obolelih in znakov okužbe, od katerih se prejmejo informacije glede izvajanja potrebnih ukrepov in morebitna evakuacija;
6. Drugi ukrepi, ki se jih sproti uvaja v delovni proces.
2.3. Preventivni zaščitni ukrepi preprečevanja okužbe, ukrepi čiščenja in dezinfekcije šolske opreme, sredstev

9.člen
V času pred izbruhom in pojavom koronavirusa, ter ves čas širjenja virusa, mora šola izvajati preventivne zaščitne ukrepe in na ta način preprečiti, da ne bi prišlo do morebitnih novih okužb ali se virus ne bi širil med udeležence izobraževanja, zaposlene in druge osebe. Šola mora izvajati ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju tega načrta in preprečujejo kolikor se le ta širjene virusa in novih okužb.
Zagotoviti je treba zadostno število zaščitnih sredstev v razredih in vseh prostorih zavoda in na vseh lokacijah, ter zadostno število sredstev za razkuževanje rok. Strokovni delavci oziroma učitelji v razredu učijo, spremljajo in nadzirajo učence, ter jim svetujejo, kako izvajati preventivne ukrepe umivanja rok pravilno in dovolj pogosto. V učilnicah se pri umivalniku, kot tudi v sanitarijah, izobesijo navodila, ki so zapisana tudi v tem načrtu.

Vključevanje tem v učni proces šole
Šola v obdobju pred in med širjenjem koronavirusa v učni proces vključuje tudi teme, ki se nanašajo na pojav in širjenje koronavirusa, ter s tem povezanih ukrepov, aktivnosti, informiranosti, ki jih šola izvaja. Tej temi se posvečajo tudi ure, kjer se lahko z učenci pogovarja, prenaša vse informacije... Učencem se poskuša omiliti morebitno prisotnost straha, nelagodja ali stiske povezane s to temo.
Prav tako se ta tema obravnava na učiteljskem zboru, zboru delavcev in podobnih zborovanjih oziroma sestankih znotraj zavoda.

10.člen
V kolikor je potrebno, zavod zagotovi tudi medicinsko svetovanje in pridobi ukrepe ravnanj ob nujnih stanjih s strani kompetentnih institucij.

11.člen
Šole so dolžne zagotoviti ustrezne sanitarno higienske pogoje in higiensko vzdrževanje objektov in prostorov, kjer se zadržujejo otroci, ter s tem prispevati k zmanjšanju tveganja za širjenje nalezljivih bolezni in okužb.
Kadar otrok nenadno zboli v šoli in obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen koronavirusa, mu je treba do prihoda staršev omejiti stike z drugimi otroci. Pri tem upoštevamo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, glede na prisotne bolezenske znake. Z izključitvijo učenca z okužbo je pomembno zmanjšano tveganje za širjenja bolezni na druge učence in zaposlene. Učence s kroničnimi ali drugimi osnovnimi obolenji je potrebno individualno obravnavati z vidika potrebe po dodatni zaščiti. Tveganje za širjenje nalezljivih bolezni v šoli se pomembno zmanjša z upoštevanjem higienskih pravil in pripomočkov. Pogosto je težko preprečiti širjenje virusnih okužb, ki se prenašajo po zraku, zato je treba starše še posebej spodbujati, da ukrepajo po navodilih zdravnika in učence obdržijo doma, dokler ne preneha njihova kužnost.
12.člen
Ponovna vključitev v šolo
Pri presoji glede zdravstvenega stanja otrokov izbrani zdravnik ocenjuje pogoje glede trajanje kužnosti pri tem virusu v šolskem okolju, ter otrokovo počutje. Priporočena ponovna vključitev po preboleli bolezni oziroma okužbi je v pristojnosti osebnega zdravnika.
Starši imajo ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Pomembno lahko prispevajo k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevajo priporočila tudi glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi. S tem omogočijo, da se otroci dobro pozdravijo preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na sovrstnike.

13.člen
Pri preprečevanju okužbe z virusom koronavirusa je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
• izogibanje se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• v primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• upoštevamo pravila higiene kašlja.
• redno si umivamo roke z milom in vodo.
• v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
• po potrebi uporaba zaščitnih mask.
• poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Znaki okužbe
Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, utrujenostjo, nahodom, kar je običajno za pljučnico. Koronavirus se dokazuje z odvzemom brisa in nosno-žrelnega prostora, ki ga opravi medicinsko osebje.

Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2
Roke najprej dobro splaknemo pod toplo tekočo vodo. Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok, si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih (dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi pod nohti obeh rok). Milo dobro speremo z rok s toplo vodo. S papirnato brisačo za enkratno uporabo si roke obrišemo do suhega. Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

2.4. Ustrezna komunikacija in obveščanje oseb

14. člen
Za zunanjo in notranjo komunikacijo med zaposlenimi, učenci, starši in zunanjimi institucijami, je potrebna odkrita in transparentna komunikacija. Oseba, ki je v zavodu zadolžena za koordinacijo potrebnih ukrepov/ali skupina, mora sproti in kontinuirano obveščat učence, zaposlene in starše z vsemi aktivnostmi, ki jih šola izvaja in seznani s tem načrtom. Informiranost zunanjih institucij je prav tako nujna in potrebna. Sproti se tudi spremlja navodila MIZŠ in NIJZ, ter drugih služb.
Situacija se lahko neprestano spreminja, zato je potrebno tudi vse udeležence vzgoje in izobraževanja sproti informirati s spremembami in obvladovanjem situacije. Prav tako mora biti zagotovljena ustrezna komunikacija med zaposlenimi, na oddaljenih lokacijah – dislociranih oddelkih, kot tudi obveščanje. Z ustrezno komunikacijo se mora preprečit tudi morebitna panika med ljudmi ali pojav strahu.
Nujna je komunikacija sporočil o temeljnih značilnostih koronavirusa, bolezenskih znakih, načinu prenosa, zaščitnih ukrepih, kar je tudi zapisano v teh načrtu.
Načrt pripravljenosti zavoda ob širjenju koronavirusa, potrebnih ukrepov, kontaktnih podatkov bo zavod predstavil učencem, staršem, zaposlenim.

15.člen
Koordinacija in komunikacija z zunanjimi institucijami
Komuniciranje in informiranje je pomembno tako z vidika komuniciranja z izvajalci zdravstvenega varstva, kot tudi z vidika informiranja različnih zunanjih javnosti. Pojav novega virusa običajno vzpodbudi pretirano skrb in odziv med ljudmi, zato je treba z ustrezno načrtovanim in vodenim komuniciranjem in informiranjem pravočasno zagotoviti kredibilno informacijo, s katero se prepreči panika, širjenje govoric in neustrezne reakcije, laične pa tudi strokovne javnosti.

2.5. Komuniciranje in informiranje pristojnih služb
Informiranje
• zagotavljanje zunanje in notranje komunikacije,
• seznami vseh potrebnih notranjih in zunanjih kontaktov,
• zgodnje in periodično obveščanje vseh zaposlenih, staršev učencev o spremembah situacije in kako zavod obvladuje situacijo,
• predstavitev načrta pripravljenosti zavoda na koronavirus in udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa: staršem učencev;
• pravočasno in točno spremljanja informacij o širjenju virusa na nivoju države;
Kontaktni podatki:
  • MIJZ, Sektor za osnovno in glasbeno šolstvo, tel. 01 400 5492
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje, tel: 01 244 1400
  • Zdravstveni dom Žalec, tel: 03 713 4300
Kontakti znotraj zavoda so na voljo v e-šoli.

16.člen
Komuniciranje in informiranje poteka na naslednjih ravneh:
1. komuniciranje in informiranje znotraj javnega zavoda;
2. komuniciranje in informiranje na relaciji MIZŠ, NIJZ, ZD;
3. zagotoviti sodelovanje pri procesu načrtovanja in razumevanju postopkov in načrtov, ki se spreminjajo;
4. komuniciranje in informiranje z mediji in javnostjo,
5. povezovanje in izmenjava izkušenj z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi;
6. povezovanje in pomoč v sistemu nacionalnega ukrepanja.
V primeru, da je število nenadno zbolelih veliko, je potreba izolacija in naknadna evakuacija, ter informiranje pristojnih zunanjih institucij kot so NIJZ, Služba nujne medicinske pomoči, po potrebi bolnišnica.

2.6. Zagotavljanje varnosti, zaščitnih ukrepov in logistike
17.člen
Odgovorna oseba zavoda in drugi pooblaščeni so zadolženi, da zaščitijo učence in ostale udeležence izobraževanja in zaposlene, da se za morebitne obolele nemudoma zagotovi ustrezen prostor, kjer se le ti lahko osamijo in pripravijo na morebitno evakuacijo ali obisk urgence.

18.člen
Karantena: Protokol dostopa do obolelih
Če se sumi oziroma ugotovi, da je oseba v zavodu obolela za koronavirusom, jo je potrebno takoj osamiti in tako preprečiti direkten ali indirekten prenos bolezni na druge osebe. Karantena je ukrep, s katerim se omeji gibanje zdravi osebi, ki so bile ali za katero se sumi, da so bile v stiku z osebo, ki je zbolela. V zavodu je zagotovljen prostor za osamitev oseb, ki so oboleli in sicer fotokopirnica.
Prostore v katerih se je gibala obolela oseba ali osebe je potrebno ustrezno razkužiti in dezinficirati.

19.člen
Dostop do objektov, varnost in logistika
V času okužbe oseb s koronavirusom v zavodu ali širjenja okužbe, je dostop do objektov zavoda omejen samo na nujno oskrbo z vodo, prehrano, elektriko, sanitarnim materialom ter po potrebi drugim materialom, ki poteka po navodilih koordinatorja.
Za dostop zunanjih oseb do zaposlenih zavoda in učencev poteka po točno določenem protokolu in sicer se ob vhodu v zgradbo ustrezno evidentirajo osebe, ki želijo vstopiti v zgradbo. Pristojna oseba (informator), ki opravlja identifikacijo, zapiše tudi ali je oseba, ki želi vstopiti navidezno zdrava in s kakšnim namenom želi vstopiti. V kolikor ni nujno, se vstopi v šolo prepovejo. V času izbruha morebitne pandemije, je vstop strogo omejen, le na najnujnejše obiske, ali se povsem prepove.
Zdravstveno osebje vstopa v šolske prostore po navodilih zdravstvene stroke in vrši potek evakuacije. Ob intervenciji zdravstvenega osebja in izvajanja potrebnih ukrepov pri učencih, koordinator ali član skupine informira starše in jim nudi vse informacije.
20.člen
Zagotovitev zaščitnih sredstev
Zavod mora v času izvajanja ukrepov skrbeti, da je v zavodu zadostna količina hrane, vode, sanitarnih pripomočkov, ki so nujni za zagotovitev osnovnih pogojev. Skrbeti je potrebno za nenehno dostavo potrebnega materiala s strani dobaviteljev.
Zagotoviti je potrebna zadostna sanitarna sredstva, kot so razna razkužila in zaščitne maske, pri čemer je potreba nenehna komunikacija in prilagajanje morebitnih ukrepov ali dodatnih sanitarnih in zaščitnih sredstev.

21.člen
Protokol razkuževanja prostorov in opreme
V prostoru, kjer se je zadrževala oseba, ki je imela potrjeno okužbo koronavirusa, se izvedejo naslednji ukrepi, ki jih zagotavlja Zavod Petka, ki skrbi za čiščenje šole:
Pred začetkom čiščenja se čistilka zaščiti z ustrezno osebno varovalno opremo:
• maska FFP3;
• očala ali vizir;
• vodoodporna obleka z dolgimi rokavi za enkratno uporabo;
• rokavice za enkratno uporabo;
• kapa za enkratno uporabo.
Po končanem čiščenju uporabljena sredstva pravilno slečemo in odvržemo v plastično vrečo za odpadke, vrečo zavežemo in odvržemo med splošne odpadke. Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, najprej očistimo in nato še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca. Čiščenje in razkuževanje opravljajo za to pooblaščene osebe, predvsem pa je to čistilec zavoda.
Čiščenje
Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Skrbno očistimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov, glasbila ipd.). Prostor med čiščenjem zračimo (odprta okna).
Razkuževanje
Po čiščenju razkužimo površine z 0,1% raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina), oziroma z ustreznimi za to namenjenimi sredstvi.
Za optimalno uporabo razkužil, obstajajo tri temeljna pravila in sicer:
1. Popolna pokritost
Dezinfekcijska sredstva so učinkovita, ko se jih uporablja za ciljno območje. Zato je v dezinfekcijo potrebno zajeti površino v celoti. V kolikor površina ni očiščena ni mogoče doseči popolne dezinfekcije. Zato je potrebno vse vidne nečistoče predhodno odstraniti, kar najlažje naredimo z uporabo vode.
2. Čas delovanja
Dezinfekcijska sredstva so učinkovita le, če ne zanemarimo časa delovanja. Nekateri bacili so vztrajni in aktivne sestavine razkužila zahtevajo nekaj časa, da prodrejo na vsa območja. Šele potem mikrobi postanejo neškodljivi.
Vedno je potrebno upoštevati navodila na etiketi izdelka, saj se lahko razlikujejo od izdelka do izdelka.
3. Optimalna koncentracija
Razkužila so učinkovita le, če se uporabljajo v ustreznem odmerku. Razkužila so na voljo v koncentrirani obliki ali že pripravljena za takojšnjo uporabo. Tista za takojšnjo uporabo se lahko uporabijo takoj, koncentrat pa je potrebno najprej razredčiti. Pri slednjem je pomembno, da raztopino natančno zmešamo.
Preblaga mešanica je lahko neučinkovita, premočna pa lahko poškoduje površino.

2.7. Zagotavljanje dodatnih sredstev za potrebe izvajanja ukrepov

22.člen
Za potrebe nakupa zaščitnih sredstev, sanitarnega materiala in drugih potrebnih ukrepov, mora šola s finančnim načrtom zavoda, planirati dodatna sredstva.


2.8. Končne določbe

23.člen
S tem načrtom se seznanijo vsi zaposleni zavoda, učenci in starši. Ukrepe sprejme ravnatelj zavoda in se po sprejetju izobesijo na oglasno desko zavoda. Ukrepi pričnejo veljati tretji dan po objavi na oglasni deski zavoda.
24.člen
Zavod redno spremlja vsa navodila MIZŠ in NIJZ, ter ostalih pristojnih služb in spreminja, ter periodično dopolnjuje vsa navodila in sprejete ukrepe.
Vse spremembe in dopolnitve tega načrta, sprejme ravnatelj zavoda in z njimi obvesti vse zaposlene, učence, starše in po potrebi druge osebe.
Objavljeno na spletni strani šole dne: 9.3.2020
Ukrepi pričnejo veljati dne: 9.3.2020

Mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj


 

Nazaj