Telefon: 03 710 28 60, 051 454 457, fax: 03 710 28 61

Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja

Na  podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 in 57/12 – ZPCP-2D), 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11) ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec (v nadaljevanju: zavod) določam
 
 
STROŠKOVNIK
O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
I.
 
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so določene upoštevaje  povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij javnega značaja in povprečne lastne cene stroškov dela ter amortizacije opreme zavoda.
 
II.
 
Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

Zap. št.  
Storitev
 
Enota
Cena v EUR
na enoto
(brez DDV)
1. fotokopija formata A4 stran 0,06
2. fotokopija formata A3 stran 0,13
3. fotokopija večjega formata   stran 1,25
4. barvna fotokopija formata A4 stran 0,63
5. barvna fotokopija formata A3 stran 1,25
6. elektronski zapis na zgoščenki CD kos 2,09
7. elektronski zapis na zgoščenki DVD-R kos 2,92
8. elektronski zapis na disketi kos 1,25
9. posnetek na videokaseti kos 4,17
10. posnetek na avdio kaseti kos 2,09
11. pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko stran 0,13
12. pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko stran 1,25
13. pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko stran 0,08
14. pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko stran 0,13
15. posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov operacija ene poizvedbe 3,74
16. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani uslužbenca s IV. ali V. stopnjo izobrazbe  
1 ura
 
max 10,00
17. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe  
1 ura
 
max 11,00
18. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe  
1 ura
 
max 19,20
19. poštnina za pošiljanje informacij po pošti kos skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 
III.
 
Za neinformatizirano zbirko dokumentarnega gradiva po tem stroškovniku se šteje vsak zbir listin oziroma njen del, ki se ne vodi kot centralna informatizirana baza, in iz katerega je skladno z zahtevo prosilca potrebno odbirati informacije.
 
Cena na enoto 1 ure velja za vsako začeto uro.
 
IV.
 
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost. Ta se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
 
V.
 
Glede ostalih vprašanj v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja in stroški se uporabljajo določbe ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 
VI.
 
Ta stroškovnik se objavi v Katalogu informacij javnega značaja in prične veljati z dnem sprejema in objave na spletni strani zavoda, uporabljati pa se prične z dnem izdaje soglasja pristojnega ministrstva.
 
 
Številka: 01/2014
V Žalcu, dne 24. 3. 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RAVNATELJ:
                                                                                                                                             mag. Gorazd Kozmus

Datum objave: 24.03.2014
KOLEDAR DOGODKOV
sreda, 25.04.2018
Žalec, ob 17:00
četrtek, 26.04.2018
Žalec, ob 18:30
torek, 15.05.2018
Ob 19:30
GALERIJA
AVDIO & VIDEO
Copyright © 2011 Glasbena šola Risto Savin Žalec  |  eGlasbenaŠola.si